Niezmiernie ważne poczucie własnego „ja”

Niezmiernie ważne poczucie własnego U dorosłych poczucie własnego „ja” na pewno istnieje, ale nie potrafią oni bliżej tego sprecyzować. Najczęściej kwitują to nieokreślonym stwierdzeniem w rodzaju ‚po prostu jestem samym sobą”. Samoświadomość jest poczuciem własnej kontynuacji jak również własnego istnienia, niezależnie od innych. Wiedza o sobie to wiedza o własnym wyglądzie, własnych możliwościach, jak również znajomość swego charakteru oraz motywów. W rozwoju jednostkowym samoświadomość wyprzedza znacznie powstanie samowiedzy. Samowiedza to wiedza o sobie. Człowiek jest niezwykle skomplikowanym systemem energetycznym. Życie to nieustanne przechodzenie ze stanu równowagi w stan wytrącenia z , równowagi spowodowane działaniem różnych procesów biologicznych w organizmie. Zaburzenia równowagi biologicznej powstaje przez brak tego lub innego składnika. Zadaniem otoczenia, w którym organizm się znajduje, jest dostarczenie mu brakującego elementu. Jeżeli to nie nastąpi organizm umiera. Im niższy jest żyjący organizm(na przykład jednokomórkowy), tym płynniej przebiega u niego proces wytracenia oraz powrotu do biologicznej równowagi, ponieważ otoczenie dostarcza automatycznie niezbędnych składników.